ಯಶಸ್ವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅತ್ಯಂತ 5 ಪ್ರಮುಖ ಗುಣಗಳು

5 Most Important Qualities of a Successful Person

1. GOAL = ಗುರಿ

2.PERSISTENCE =ನಿರಂತರತೆ

3.Self discipline =ಸ್ವಯಂ ಶಿಸ್ತು

4. A Desire to improve =ಸುಧಾರಿಸುವ ಬಯಕೆ

5. A Commitment to learning =ಕಲಿಕೆಗೆ ಒಂದು ಬದ್ಧತೆ .

www.sixkart.com

https://blog.sixkart.com/

Related Posts

HOW MANY OUNCES IN A CUP ?

1 US Cup = 8 fluid ounce Formula : Multiply BY 8 :i e= (1 usc =8 fo ,100 usc=800fo )etc… ounce meaning : 1. A small…

Why dose automating your bid versus using manual bidding contribute to a successful google ads campaign ?

Lets understand main key & how it works ? Main key (ADVERTISER > GOOGLE < CUSTOMER ) Lets understand how it On google Ads Welcome to blog.sixkart.com…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *